Członek zarządu spółki, który pomimo niewypłacalności spółki nie złożył w terminie 30 dni wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ponosi odpowiedzialność majątkiem osobistym za długi spółki, jeżeli egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna. Wynika to wprost z Art.299 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
Jeśli egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna, wówczas wierzyciel spółki może pozwać każdego członka zarządu z osobna lub wszystkich członków zarządu solidarnie o zapłatę wierzytelności, jaka mu przysługiwała wobec spółki wraz z odsetkami za opóźnienie i kosztami postępowania egzekucyjnego.
 
Członek zarządu spółki nie odpowiada za długi spółki z o. o. wówczas, gdy wykaże, że złożył wniosek o upadłość spółki w terminie, a więc w ciągu 30 dni od dnia, w którym spółka stała się niewypłacalna. Wynika to z Art.299 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym „członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości”.
 
Należy pamiętać, że wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości spółki musi być złożony we właściwym czasie (a więc w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności spółki), musi być prawidłowo opłaconynie może być zwrócony przez sąd z powodu braków formalnych. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, który został zwrócony przez sąd z tego powodu, że nie został opłacony bądź zawierał braki formalne nie wywołuje skutków prawnych, to znaczy nie uchroni zarządu spółki przed odpowiedzialnością własnym majątkiem za długi spółki.
 
Jeśli członek zarządu nie złożył wniosku o upadłość spółki w terminie, wówczas uwolni się od odpowiedzialności majątkiem osobistym za długi spółki tylko wówczas, jeśli udowodni jedną z poniższych okoliczności:
 
  • nie zgłosił wniosku o upadłość spółki bez swojej winy, tj. że niezłożenie wniosku było przez niego niezawinione. Chodzi tu o sytuację, w których członek zarządu, nawet przy dołożeniu należytej staranności, jakie powinna cechować osobę zarządzającą spółką nie był w stanie właściwie ocenić, że spółka stała się niewypłacalna, albo nie był w stanie złożyć w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
                     
     albo
 •  
   • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, wierzyciel nie poniósł szkody. Chodzi tu o udowodnienie, że nawet gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został złożony w terminie, to i tak nie poprawiłoby to sytuacji wierzyciela i jego możliwości odzyskania wierzytelności wobec spółki.
  •  
   Należy pamiętać, że pozywając członka zarządu spółki o zapłatę długu spółki wierzyciel musi jedynie udowodnić, że egzekucja wobec spółki okazała się nieskuteczna. To pozwany członek zarządu spółki, żądając oddalenia powództwa o zapłatę, musi udowodnić, że nie złożył wniosku o upadłość spółki z przyczyn niezależnych od niego, niezawinionych, albo, że złożenie wniosku o upadłość spółki we właściwym terminie nie polepszyłoby możliwości wierzyciela odzyskania wierzytelności przysługującej mu wobec spółki.
    
   Podsumowując, członkowie zarządu spółki powinni na bieżąco sprawdzać kondycję finansową zarządzanej przez siebie spółki. W razie pogarszania się płynności finansowej spółki powinni skrupulatnie badać, czy spółka nie znalazła się w stanie niewypłacalności. W takiej sytuacji powinni w ciągu 30 dni przygotować i złożyć do sądu wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub ogłoszenie upadłości spółki. W ten sposób uchronią majątek osobisty, gdyż nie poniosą odpowiedzialności za długi spółki.
    
   Zdarza się często, że członkowie zarządu spółki do końca walczą o uratowanie spółki i zwlekają ze złożeniem wniosku o upadłość spółki. Konsekwencje mogą być bardzo poważne - utrata całego majątku osobistego.

About the Author

Back to list

Read also