Konsekwencje pandemii COVID-19 zarówno dla zdrowia jak i dla gospodarki są niezwykle dotkliwe. Rządy na całym świecie przyjmują środki, które mają zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, aby mogli oni przetrwać trudny czas pandemii. Od dnia 1 kwietnia 2020, w Polsce obowiązuje Tarcza Antykryzysowa – ustawa zawierająca rozwiązania mające na celu ochronę przedsiębiorców i pracowników przez negatywnymi skutkami ekonomicznymi koronawirusa. Wartość tych środków to ponad 212 miliardów złotych.
 
Nowe przepisy wprowadzają znaczące zmiany w prawie cywilnym i handlowym, a także w regulacjach dotyczących ochrony konsumentów. Poniżej znajduje się opis najważniejszych zmian.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie ze składek do ZUS przez 3 miesiące:
 
 • małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych oraz
 
 • samozatrudnionych – pod warunkiem, że ich miesięczny przychód wynosi mniej niż 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia).

Dofinansowanie wynagrodzeń

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów w następstwie pandemii COVID-19 w przypadku:
 
 1. Przestoju ekonomicznego: Zgodnie z nowymi zasadami w przypadku przestoju ekonomicznego, pracodawca może obniżyć wynagrodzenia pracowników nie więcej jednak niż o 50% i do kwoty nie niższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2.600 zł). W takim przypadku wynagrodzenie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości max. 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami do ZUS odprowadzanych przez pracodawcę (tj. 1.533,09 zł).
 
 1. Obniżonego wymiaru czasu pracy: Pracodawca może obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy o 20%, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. W takim przypadku wynagrodzenie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości max. 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału wraz ze składkami do ZUS odprowadzanych przez pracodawcę (tj. 2.452 zł).
 
Pomoc ta dotyczy nie tylko pracowników, ale także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 
Ponadto, mali i mikroprzedsiębiorcy mogą zawrzeć umowy ze starostami na podstawie, których otrzymają oni dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.
 
Elastyczne godziny pracy

Umożliwienie pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów w następstwie COVID-19, ograniczenie dziennego nieprzerwanego odpoczynku przysługującemu pracownikowi z 11 do nie mniej niż 8 godzin (z koniecznością udzielenia równoważnego okresu odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni) oraz tygodniowego nieprzerwanego odpoczynku z 35 do nie mniej niż 32 godzin. Pracodawca może też zawrzeć porozumienie, w którym przedłuży dobowy wymiar czasu pracy nie więcej jednak niż do 12 godzin (system równoważnego czasu pracy) w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich
 
Zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników. Orzeczenia lekarskie wydane przed epidemią są przedłużone.
 
Zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy
 
Wprowadzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy do kwoty 5.000 zł.

Pożyczki wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlegać będą umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

Korzystne rozliczenie straty

Umożliwienie płatnikom CIT i PIT, dotkniętych skutkami COVID-19 wsteczne rozliczenie straty, polegające na odliczeniu jednorazowo od dochodu uzyskanego w 2019 r., straty poniesionej w 2020 r. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest uzyskanie łącznych przychodów w 2020 r. niższych o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r.

Odliczenia dla darowizn

Umożliwienie odliczenia w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem.

Przedłużenie wiz

Przedłużenie okresu ważności wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców.
 
Wygaśnięcie zobowiązań z umów najmu w galeriach handlowych

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w centrach handlowych wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu.

Elastyczność zarządzania spółkami
 
Umożliwienie członkom zarządów oraz rad nadzorczych odbywania spotkań przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dopuszczenie możliwości podjęcia uchwał zarządu przy użyciu takich środków lub pisemnie. Umożliwienie podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz głosowanie nad nimi za pośrednictwem innego członka organu.
 
Umożliwienie uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy umowach pożyczki zawieranych do 31 sierpnia 2020 r.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości
 
Możliwość zwolnienia lub przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków I budowli związanych z prowadzeniem działalności, wskazanym grupom przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 
Przesunięcie ważnych terminów
 
Ulegają przesunięciu następujące terminy:
 1. zaliczki na podatek dochodowy pobrane za marzec i kwiecień mogą być przekazane do urzędu skarbowego 1 czerwca 2020 r.;
 2. przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowych obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK_VAT);
 3. przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 4. przesunięcie obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 z 13 kwietnia na 13 lipca 2020 r.;
 5. wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 6. wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.;
 7. możliwość złożenia deklaracji podatkowej (PIT) do 31 maja 2020 r.;
 8. wydłużenie terminu na sporządzenie przez spółki sprawozdania finansowego za 2019 r. o 3 miesiące;
 9. opłata roczna za użytkowanie wieczyste może być wniesiona do 30 czerwca 2020 r.;
 10. termin zatwierdzenia polityk wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych zostaje przesunięty na 31 sierpnia 2020 r.

About the Author

Back to list

Read also