Nowelizacja tarczy antykryzysowej (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) wprowadziła szereg rozwiązań ułatwiających uzyskanie pomocy publicznej przez firmy znajdujące się w kłopotach finansowych. Niestety, nie wszystkie nowe przepisy należy ocenić pozytywnie.
 
Nowa ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która przewiduje m.in. wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, zawiera przepis, który pozbawia pomocy publicznej firmy w procesie restrukturyzacji sądowej bądź w upadłości. Zgodnie Art. 2 ust. 3, ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. Co więcej, w przypadku przedsiębiorców, względem których złożony został wniosek o upadłość lub wniosek restrukturyzacyjny, do czasu prawomocnego rozpatrzenia wniosku procedura udzielenia wsparcia ulega zawieszeniu.
 
Oznacza to, że podmioty, które są zagrożone niewypłacalnością lub przechodzą procedurę restrukturyzacji sądowej nie mają możliwości skorzystania z rozwiązań przewidzianych tarczą antykryzysową w ramach instrumentów proponowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu w związku z COVID-19.
 
Do tej pory, podstawowym ratunkiem dla firm znajdujących się w tarapatach finansowych był wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Pra­wo restruk­tu­ry­za­cyj­ne re­gu­lu­je za­sa­dy za­wie­ra­nia przez dłuż­ni­ka ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi, w jed­nym z czte­rech rodzajów postępowań: postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyśpieszonym postępowaniu układowym, zwykłym postępowaniu układowym i postępowaniu sanacyjnym. Ce­lem pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go jest unik­nię­cie upa­dło­ści dłuż­ni­ka, ja­ko nie­po­żą­da­nej za­rów­no z punk­tu wi­dze­nia je­go sa­me­go jak i wie­rzy­cie­li ale tak­że ca­ło­ści go­spo­dar­ki.
 
Niestety, wspominany powyżej nowy przepis odcina od pomocy te firmy, które działając zgodnie z przepisami złożyły wniosek o restrukturyzację lub upadłość i to nawet, jeśli ich przyczyną była epidemia.
 
Podmioty, które w związku z COVID-19 są zagrożone niewypłacalnością, będą musiały podjąć trudną decyzję – albo złożyć wniosek restrukturyzacyjny (i nie uzyskać wówczas żadnej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej) albo wystąpić o pomoc publiczną w ramach tarczy antykryzysowej, rezygnując tym samym z możliwości, które oferuje prawo restrukturyzacyjne.
 
W tej sytuacji, podjęcie decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego, wymaga całościowej analizy sytuacji danego przedsiębiorcy, w kontekście przepisów tarczy antykryzysowej oraz prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Dopiero taka analiza może pozwolić na wybranie rozwiązania, które okaże się najlepsze z punktu widzenia konkretnego przedsiębiorcy.

About the Author

Back to list

Read also