Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wczoraj wszystkie roszczenia wobec byłego prezesa spółki z o.o. zgłoszone przez wierzycieli spółki. Wyrok ten kończy 4-letnie postępowanie w sprawie o zapłatę długów spółki przez jej ówczesnego prezesa. Filip Kowalczyk, reprezentujący ówczesnego prezesa, powiedział „to szokujące jak trudne są postępowania z art. 299 KSH i jak wiele pozwany musiał z tego tytułu wycierpieć, aby udowodnić swoje racje”.
 
Członek zarządu spółki, który pomimo niewypłacalności spółki nie złożył wniosku o upadłość, ponosi odpowiedzialność majątkiem osobistym za długi spółki, jeżeli egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna. Wynika to wprost z art. 299 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
 
Jeśli spółka nie ma pieniędzy ani innych aktywów, wówczas wierzyciele mogą pozwać prezesa o zapłatę wierzytelności, jaka im przysługiwała wobec spółki wraz z odsetkami za opóźnienie i kosztami postępowania egzekucyjnego.
 
Członek zarządu spółki nie odpowiada za długi spółki z o.o. tylko wówczas, jeżeli wykaże, że:
 
  • złożył wniosek o upadłość spółki w terminie lub
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy lub
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o upadłość w terminie, wierzyciel nie poniósł szkody (tzn., że nawet gdyby wniosek o upadłości został złożony w terminie, to i tak nie poprawiłoby to sytuacji wierzyciela) lub
  •  roszczenie wierzycieli o zapłatę jest przedawnione.
   
  Należy pamiętać, że pozywając członka zarządu spółki o zapłatę długu spółki, wierzyciel musi jedynie udowodnić, że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna. To pozwany członek zarządu spółki, żądając oddalenia powództwa o zapłatę, musi udowodnić, że nie złożył wniosku o upadłość spółki z przyczyn niezależnych od niego, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy albo że złożenie wniosku o upadłość spółki we właściwym terminie nie polepszyłoby sytuacji wierzyciela albo że roszczenie jest przedawnione.

About the Author

Back to list

Read also