W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Jedną z istotnych dla pracodawców zmian, jest nowy sposób liczenia tzw. okresu zasiłkowego, czyli okresu w ciągu którego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, a pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę. 
Jakie inne zmiany czekają nas w prawie pracy w 2022 roku?

Poniżej najważniejsze zmiany, które czekają pracodawców w 2022 r:
 •  
 • Ochrona sygnalistów
 •  
 • Do 17 grudnia 2021 r. Polska miała obowiązek wprowadzenia przepisów implementujących dyrektywę o ochronie sygnalistów, jednak do dziś ustawa nie została uchwalona i tym samym pracodawcy nie są jeszcze zobowiązani do spełnienia obowiązków wynikających z dyrektywy. Niemniej jednak z uwagi na krótkie vacatio legis (ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia) i konieczność spełnienia szeregu obowiązków, w tym konsultacji z pracownikami, proces przygotowania warto rozpocząć bez czekania na ostateczne uchwalenie ustawy.

 • Zgodnie z projektem, firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników będą miały obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Regulamin ten będzie musiał zostać uzgodniony z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymi. Firmy będą także zobowiązane do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
   
  Przepisom ustawy od momentu jej wejścia w życie podlegać będą podmioty z sektora finansowego (np. banki), a także podmioty z sektora prywatnego, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników.    

 • Praca zdalna
 •  
 • W nowym roku najprawdopodobniej wejdą w życie zmiany do Kodeksu Pracy dotycząca pracy zdalnej. Nowe przepisy mają zastąpić dotychczasowe przepisy o telepracy. Wykonywanie pracy zdalnej będzie musiało być uzgodnione z pracownikiem, ale w niektórych sytuacjach pracodawca będzie mógł wydać jednostronne polecenie pracy zdalnej (np. w okresie stanu nadzwyczajnego lub czasowego braku możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy). Ponadto pracodawcy będą zobowiązani m.in. do uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku, w regulaminie skonsultowanym z przedstawicielami pracowników.

 • Work-life balance directive 
 •  
 • W dniu 2.08. 2022 r. mija również termin transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20.06. 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dyrektywa służy zwiększeniu uczestnictwa kobiet w rynku pracy i zapewnieniu lepszego podziału obowiązków opiekuńczych między mężczyzn i kobiety. Dyrektywa przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym, w tym m.in. prawo do 5 dni urlopu na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym.

About the Author

Back to list

Read also