Prawo konkurencji dotyczy nie tylko dużych firm – także mniejsze spółki a nawet fundacje mogą być zagrożone postępowaniem antymonopolowym, w wyniku którego mogą być nałożone na podmiot kary pieniężne w wysokości do 10% całkowitego obrotu w przypadku wykrycia naruszeń. Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z wymaganiami prawa konkurencji stanowi – wobec grożących sankcji i aktywności organów ochrony konkurencji – coraz istotniejszy aspekt bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem powinny mieć świadomość istniejących regulacji prawnych i grożących kar.

Kancelarii Wożniak Legal świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie prawa konkurencji. Nasze usługi obejmują w szczególności:

Kontrola koncentracji
 
  • doradztwo prawne w zakresie koncentracji, w tym w szczególności weryfikacja spełnienia przesłanek kreujących obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, porady prawne dotyczące problematyki koncentracji oraz przygotowanie zgłoszeń zamiaru koncentracji.
  • w przypadku odmowy zgody na dokonanie koncentracji - doradztwo w zakresie odwołania.
 
Doradztwo prawne

 
  • doradztwo prawne obejmujące wszystkie aspekty prawa konkurencji, w szczególności w zakresie tzw. porozumień ograniczających konkurencję oraz zagadnień związanych z nadużywaniem pozycji dominującej, jak również czynów nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych,
  • doradztwo w kwestiach związanych z praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów,
  • opiniowanie postanowień umów oraz stosowanych praktyk i działań podmiotów pod kątem ich zgodności z prawem,
  • uczestniczenie w opracowywaniu strategii rynkowej podmiotów (w szczególności w zakresie modelowania sieci dystrybucji, kształtowania polityki cenowej oraz prowadzonej reklamy) oraz wzorów umów i porozumień (w tym dystrybucyjnych) celem zapewnienia ich zgodności z prawem konkurencji,
  • doradztwo w sytuacjach, gdy inni uczestnicy obrotu prowadzą nieuczciwą konkurencję, godzącą w interesy naszych klientów,
  • doradztwo prawne w postępowaniu antymonopolowym wszczętym przez odpowiednie organy w sprawie praktyk ograniczających konkurencję,
  • uczestniczenie i doradztwo prawne w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez urzędników UOKiK,
  • szkolenia.

About the Author

Back to list

Read also