POLITYKA PRYWATNOŚCI KANCELARII WOŹNIAK LEGAL
 
W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.
 
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.
 
JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?
 
Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii Woźniak Legal oraz wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.
 
My – Woźniak Legal Grzegorz Woźniak z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa.
 
Ty, Twój – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię Woźniak Legal.
 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 
Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.wozniaklegal.com.
 
Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.
 
Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Woźniak Legal w ramach funkcjonalności udostępnianych przez Woźniak Legal.
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
 
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie handlujemy powierzonymi nam danymi osobowymi.
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
 
Woźniak Legal Grzegorz Woźniak, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa,
 e-mail: office@wozniaklegal.com, telefon: 00 48 22 609 08 42.
 
JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
KLIENCI I POTENCJALNI KLIENCI 
 
I. Cel przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane w celu negocjacji lub realizacji zawartego porozumienia dotyczącego świadczonej pomocy prawnej, a także reprezentacji przed sądami i wszelkimi organami administracji publicznej.
 
Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania porozumienia, a także po zakończeniu prowadzenia sprawy, przez okres upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartym porozumieniem.
 
Podstawa prawna
 
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:
 
  • wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z właściwych przepisów dotyczących świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów oraz radców prawnych (art.6 ust.1 lit. c) RODO);
  • uzasadniony interes w postaci obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • niezbędność wykonania porozumienia oraz negocjacji jego warunków (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
 
a) Dostawcy usług IT
 
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
 
b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
 
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.
 
c) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
 
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
 
PRZEDSTAWICIELE KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW
 
Kategorie danych osobowych
 
Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe podmiotu, którego jesteś przedstawicielem, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
 
Źródło pochodzenia danych osobowych
 
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym negocjujemy lub zawarliśmy porozumienie lub w celu realizacji zamówienia dla podmiotu, który złożył u nas zamówienie, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
 
Cel przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
 
Okres przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
 
Podstawa prawna
 
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.

c) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
 
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
 
ZAPYTANIA PRZEZ STRONĘ
 
Cel przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.
 
Okres przetwarzania
 
Twoje dane osobowe będą przez nas usuwane po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a w przypadku braku dalszego kontaktu z Twojej strony, w związku z udzieloną odpowiedzią, po okresie 2 tygodni od udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytanie.
 
Podstawa prawna
 
Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę.

b) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
 
KANDYDACI DO PRACY

I. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion Twoich rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.
 
Okres przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.
 
Podstawa prawna
 
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II. Cel przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.
 
Okres przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
 
Podstawa prawna
 
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
Okres przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia prowadzonych przez nas procesów rekrutacji na stanowiska odpowiadające Twoim zainteresowaniom, doświadczeniu oraz wykształceniu lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
 
Podstawa prawna
 
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
 
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy.

b) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.
 
USŁUGODAWCY I POTENCJALNI USŁUGODAWCY

I. Cel przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu negocjacji lub wykonania wiążącej nas umowy, bądź realizacji zawartego porozumienia.
 
Okres przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub zawartego porozumienia.
 
Podstawa prawna
 
Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
 
Okres przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.
 
Podstawa przetwarzania
 
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. Cel przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub realizacją złożonego przez Ciebie zamówienia, o ile zajdzie taka potrzeba.
 
Okres przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.
 
Podstawa prawna
 
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

b) Dostawcy usług IT
 
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
 
PRZEDSTAWICIELE USŁUGODAWCÓW ORAZ POTENCJALNYCH USŁUGODAWCÓW
 
Kategorie danych osobowych
 
Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.
 
Źródło pochodzenia danych osobowych
 
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym prowadzimy negocjacje lub zawarliśmy umowę, jako naszym usługodawcą, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.
 
Cel przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy oraz wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
 
Okres przetwarzania
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres negocjacji, realizacji zawartej umowy, jej rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego umowy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem, bądź do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
 
Podstawa prawna
 
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dążeniu do zawarcia stosunku prawnego oraz realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
 
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.
 
Prawo do cofnięcia zgody
 
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.
 
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
 
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach.
 
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
 
W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.
 
Podstawa prawna: art. 21 RODO.
 
Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.
 
Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Podstawa prawna: art. 17 RODO.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 
Podstawa prawna: art. 18 RODO.
 
Prawo dostępu do danych osobowych
 
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 
Podstawa prawna: art. 15 RODO.
 
Prawo do sprostowania danych osobowych
 
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
 
Podstawa prawna: art. 16 RODO.
 
Prawo do przenoszenia danych osobowych
 
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku publicznego.
 
Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 
Podstawa prawna: art. 20 RODO.
 
Prawo do wniesienia skargi
 
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
 
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

1. CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem realizacji łączącej nas umowy lub innego stosunku prawnego.

2. CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie dokonujemy udostępniania Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Procesorami, z których usług korzystamy i z którymi mamy podpisane stosowne umowy, zgodne z RODO, są wyłącznie firmy z terenu EOG.

3. CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UŻYWANE W CELU PROFILOWANIA LUB INNEGO ZAUTOMATYZOWANEGO PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI?
 
Nie będziemy poddawać Twoich danych osobowych profilowaniu ani innemu procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

4. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Strona internetowa www.wozniaklegal.com może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z tej strony. Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień i pozostanie na tej stronie oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www.wozniaklegal.com i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
 
Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.wozniaklegal.com, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony lub do personalizacji jej zawartości.
 
Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla urządzenia końcowego, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.wozniaklegal.com mogą przestać być dostępne.
 
W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.